Дунд сургуулийн сургалтын төлөвлөлт

DHMS-ийн академик болон курс төлөвлөлтийн мэдээлэл

Доорх холбоосуудын аль нэгийг дарж, Academic Planning Night (1/26/23)-ын бичлэгийг үзэх эсвэл слайд үзүүлэнг үзнэ үү.

Өсөн нэмэгдэж буй 6-р ангийн гэр бүлүүд - Видео бичлэг хийх, Слайд үзүүлэн
Өсөн нэмэгдэж буй 7-р ангийн гэр бүлүүд - Видео бичлэг хийх, Слайд үзүүлэн
Өсөн нэмэгдэж буй 8-р ангийн гэр бүлүүд - Видео бичлэг хийх, Слайд үзүүлэн

Дунд сургуулийн хичээлийн хүсэлтийн маягт:

Өсөн нэмэгдэж буй 6-р ангийн CRF
Өсөн нэмэгдэж буй 7-р ангийн CRF
Өсөн нэмэгдэж буй 8-р ангийн CRF

Дунд сургуулийн сургалтын хөтөлбөр

Дунд сургуулийн сонголтууд

Эрдмийн төлөвлөлтийн чухал өдрүүд