Хандивлах

үйл явдал 3 он
DHMS сахиус

Хандивлах нь Финиксийн сан, our annual DHMS PTSA Fundraiser! Thanks to the generosity of our community through your tax-deductible donations, the Phoenix Fund supports the majority of student, teacher, and community activities including back to school celebrations, school-wide social events, teacher classroom grants, staff appreciation, author visits, 8th grade promotion, and much more! Your

Хувь нэмэр бүр бага ч гэсэн тусалдаг. DHMS -ийг манай дунд сургуулийн сурагчдын хувьд хамгийн сайн туршлага болгоход хувь нэмрээ оруулсан танд баярлалаа. Одоо хандив to support our school!

үйл явдал 4 он                үйл явдал 1 он