Хичээлийн цаг ба хонхны хуваарь

Сургуулийн цаг
Ердийн өдөр: 7:50 - 2:24
Эрт гарах өдөр: 7:50 цагаас 11:54 хүртэл

Хонхны хуваарь DHMS-ийн вэбсайт дээр байршуулах боломжгүй боловч таны оюутны түвшний Canvas сургалтанд байршуулах болно. Эдгээр курсуудыг дараахь байдлаар нэрлэдэг.

  • 6-р анги: 2028 оны DHMS анги
  • 7-р анги: 2027 оны DHMS анги
  • 8-р анги: 2026 оны DHMS анги

Хуанлийн хуваарийг блоклох (A/B/C хоног)

APS сургуулийн жилийн хуанли