Шеннон Хилл

Сургалт

  • Хүний нөөцийн 8-р анги
  • Алгебр I, эрчимжүүлсэн
  • 8-р ангийн төгсөгчдөд зориулсан алгебрийн өмнөх