Nhân viên văn phòng

Hiệu trưởng
Ellen Smith
ellen.smith@apsva.us
703-228-2910
Trợ lý Hiệu trưởng
Lisa Moore
lisa.moore@apsva.us
703-228-2916
Trợ lý Hiệu trưởng
Laurel Cerrud
laurel.cerrud@apsva.us
703-228-2917
Giám đốc Dịch vụ Tư vấn
Janae Rittenhouse
janae. writehouse@apsva.us
703-228-2919
Trợ lý Hiệu trưởng
Elizabeth Meikle
elizabeth.meikle@apsva.us
703-228-2913
Thủ quỹ
Crystal Richardson
crystal.richardson@apsva.us
703-228-2869
 Giáo dục đặc biệt
Trợ lý hành chính
Pamela Kopiak
pamela.kopiak@apsva.us
703-228-2924
Tham dự
Trợ lý hành chính
Jayda Parker
jayda.parker@apsva.us
703-228-2911
Điều phối viên hoạt động
 Unika Dabney
unika.dabney@apsva.us
703-228-2935
Điều phối viên Công nghệ Giảng dạy
Katherine Leon
katherine.leon@apsva.us
703-228-2934