Liên minh APS dành cho trẻ em da đen

Hội nghị Liên minh vì Trẻ em Da đen là cuộc họp hàng quý dành cho phụ huynh APS để thảo luận về các chủ đề liên quan liên quan đến gia đình, tìm hiểu về các nguồn lực và hỗ trợ mà APS cung cấp để thúc đẩy sự thành công của học sinh, nhận thông tin thích hợp để đưa ra các quyết định sáng suốt ảnh hưởng đến con cái của họ và tăng cường sự tham gia của phụ huynh vào giáo dục trẻ em để cải thiện kết quả giáo dục đồng thời giảm khoảng cách cơ hội.

Để biết thêm thông tin hoặc câu hỏi, vui lòng liên hệ với Chuyên gia Công bằng & Xuất sắc theo số (703) 228-8658 hoặc dei@apsva.us