Tham dự

Để báo cáo con bạn nghỉ học hoặc đến muộn, vui lòng liên hệ với văn phòng chính bằng bất kỳ cách nào sau đây:

  • Báo cáo sự vắng mặt của học sinh của bạn trong ParentVUE. (Đây là chỉ đường.) Đây là phương pháp ưa thích để báo cáo sự vắng mặt của học sinh.
  • E-mail dorothyhammattendance@apsva.us
  • Gọi đường dây điện thoại tham dự: 703-228-2911
  • Gửi con của bạn với một ghi chú trước hoặc sau khi vắng mặt.

Khi đón con sớm theo lịch hẹn, các mẹ nhớ cho con đến trường kèm theo giấy ghi rõ thời gian và lý do về sớm. Học sinh của bạn nên mang giấy ghi chú đến văn phòng chính trước hoặc trong khi TA để được cấp thẻ sớm. Thẻ sẽ cho phép học sinh rời khỏi lớp học mà không làm gián đoạn việc giảng dạy và họ sẽ đợi bạn ở văn phòng chính để đăng xuất.