Liên hệ với chúng tôi

  • Văn phòng chính - 703-228-2910
  • Fax: 703-558-0317
  • Clinic - 703-228-2940
  • Sự tham dự - e-mail dorothyhammattendance@apsva.us (phương pháp ưu tiên) hoặc gọi 703-228-2911
  • Tư vấn - 703-228-2923
  • Hoạt động -  Unika Dabney, 703-228-2935
  • Tin nhắn khẩn cấp, Tin tức trường học, v.v. với APS School Talk. Trường Công lập Arlington giữ liên lạc với phụ huynh và cộng đồng thông qua hệ thống email, thư thoại và tin nhắn văn bản này.
  • Website phản hồi, gửi email webmaster.