Liên hệ Chúng tôi

  • Văn phòng chính - 703-228-2910
  • Fax: 703-558-0317
  • Clinic - 703-228-2940
  • Chuyên cần - Bây giờ bạn có thể báo cáo sự vắng mặt của học sinh trong ParentVUE. (Đây là chỉ đường.)  Bạn cũng có thể gửi email dorothyhammattendance@apsva.us hoặc gọi 703 228-2911.
  • Tư vấn - 703-228-2923
  • Hoạt động -  Unika Dabney, 703-228-2935
  • Tin nhắn khẩn cấp, Tin tức trường học, v.v. với Nói chuyện về trường APS. Trường Công lập Arlington giữ liên lạc với phụ huynh và cộng đồng thông qua hệ thống email, thư thoại và tin nhắn văn bản này.
  • Website phản hồi, gửi email webmaster.