Lập kế hoạch học tập cho trường trung học cơ sở

Thông tin lập kế hoạch khóa học & học tập của DHMS

Nhấp vào một trong các liên kết bên dưới để xem các bản ghi âm hoặc xem các bản trình bày slide từ Đêm Lập kế hoạch Học tập (1/26/23).

Các gia đình học sinh lớp 6 đang phát triển – Recording Video, Trình chiếu slide (tiếng Anh), Bản trình chiếu slide (tiếng Tây Ban Nha)
Các gia đình học sinh lớp 7 đang phát triển – Recording Video, Trình chiếu slide (tiếng Anh), Bản trình chiếu slide (tiếng Tây Ban Nha)
Các gia đình học sinh lớp 8 đang phát triển – Quay video, Trình chiếu slide (tiếng Anh), Bản trình chiếu slide (tiếng Tây Ban Nha)

Mẫu yêu cầu khóa học trung học cơ sở:

Tăng CRF lớp 6
Tăng CRF lớp 7
Tăng CRF lớp 8

Chương trình học trung học cơ sở

Lựa chọn trường trung học cơ sở

Lập kế hoạch học tập Ngày quan trọng