Nhân viên Dịch vụ Sinh viên

  • Chương trình của chúng tôi là toàn diện và được thiết kế để thúc đẩy sự phát triển học tập, xã hội và tình cảm, và sự nghiệp của tất cả học sinh.
  • Chúng tôi hỗ trợ học sinh đưa ra những lựa chọn sẽ mở đường cho sự thành công ở trường trung học và hơn thế nữa.
  • Học sinh được chỉ định cho cố vấn trường học của họ dựa trên lớp.
  • Vui lòng xem danh sách dưới đây để biết thông tin liên hệ và thông tin liên lạc của cố vấn trường học và dịch vụ sinh viên.
Rittenhouse_J Janae Rittenhouse
Giám đốc Dịch vụ Tư vấn
janae. writehouse@apsva.us
703-228-2919
Tuttle_B Bob Tuttle
Cố vấn lớp 6
robert.tuttle@apsva.us
703-228-2921
Google Voice: 202-813-0663
Schaefer_C Carrie Schaefer
Cố vấn lớp 7
carrie.schaefer@apsva.us
703-228-2922
Pennington_E Erin Pennington
Cố vấn lớp 8
erin.pennington@apsva.us
703-228-2920
Ronald Valdez Ronald Valdez | Habla Español
Cố vấn người học tiếng Anh
ronald.valdez@apsva.us
703-228-2938
Carla Bran Carla Bran | Habla Español
Đăng ký
carla.bran@apsva.us
703-228-2923
Henry Cardenas
Liên lạc gia đình song ngữ
henry.cardenas@apsva.us
Zeller_B Brooke Zeller
Nhà tâm lý học Trường
brooke.zeller@apsva.us
703-228-2925
Bạn muốn biết thêm về những gì cô Zeller làm? Bấm vào đây!
Katcher_C Christine Katcher
Nhân viên xã hội
Christine.katcher@apsva.us
703-228-2926
Bạn muốn biết thêm về những gì cô Katcher làm? Bấm vào đây!
Miles_D Danielle Miles
Điều phối viên Hỗ trợ Sinh viên (SST)
danielle.miles@apsva.us
703-228-2945 (Thứ Ba & Thứ Tư)
Bowler_S Siobhan Bowler
Tư vấn viên lạm dụng dược chất
siobhan.bowler@apsva.us
Thông tin cố vấn về lạm dụng chất gây nghiện

Tài nguyên / Video về Lạm dụng Chất gây nghiện
703-228-2927