DHMS Broadast News TA

DHMS Broadcast News TA là một nhóm gồm các học sinh lớp 8 đã tham gia thử giọng vào nhóm vào mùa xuân năm lớp 7 của các em. Họ sản xuất các chương trình tin tức được ghi lại hàng tuần cho toàn trường.

Các cố vấn là Bà Donnelly và Bà Shanker.

Kênh Vimeo của chúng tôi

Trang web của nhóm chúng tôi (chứa các liên kết đến video của chúng tôi cùng với nội dung khác)

2021-2022 Các thành viên trong nhóm phát thanh