DHMS Broadcast News TA

DHMS Broadcast News TA là một nhóm gồm các học sinh lớp 8 đã tham gia thử giọng vào nhóm vào mùa xuân năm lớp 7 của các em. Họ sản xuất các chương trình tin tức được ghi lại hàng tuần cho toàn trường.

Các cố vấn là Cô Boyd và Cô Shanker.

Kênh YouTube của chúng tôi

2021-2022 Các thành viên trong nhóm phát thanh