Công bằng và Xuất sắc

Khi một bông hoa không nở, bạn sửa chữa môi trường mà nó phát triển, không phải là bông hoa. 

- Alexander Heijer

Văn phòng Công bằng và Xuất sắc nâng cao những kỳ vọng cao, tạo điều kiện tiếp cận công bằng và khắc phục khoảng cách cơ hội cho sinh viên Da đen và Latino, cũng như những sinh viên từ các cộng đồng bị gạt ra ngoài lịch sử và thể chế khác. Trường Công lập Arlington nhằm đảm bảo tất cả học sinh học tập và phát triển trong môi trường học tập an toàn, lành mạnh và hỗ trợ.

Tại trường trung học cơ sở Dorothy Hamm, chúng tôi đang phấn đấu để plãng mạn sự tiến bộ của các tiêu chuẩn học tập cao, sự sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp và những kỳ vọng rõ ràng cho sự thành công của học sinh. Chúng tôi đang làm việc để đảm bảo cơ hội giáo dục cho học sinh và gia đình của chúng tôi trong khi cũng pchia sẻ trách nhiệm giải trình cho tất cả các bên liên quan bằng cách cung cấp học tập chuyên môn tập trung vào công bằng, đa dạng và hòa nhập. Chúng tôi shỗ trợ học tập tình cảm-xã hội và trau dồi các kỹ năng tự vận động cho học sinh.

Tiến sĩ KaMyka Glenn

Điều phối viên Công bằng và Xuất sắc, Tiến sĩ KaMyka Glenn
kamyka.glenn@apsva.us
703-228-2933