Tham gia

Bạn và gia đình của bạn được mời tham gia DHMS PTSA. Hội phí của bạn là một bước quan trọng đầu tiên để tài trợ cho ngân sách PTSA của chúng tôi và tham gia cộng đồng DHMS của chúng tôi. Đối với năm học 2021-22 (7/1/21 đến 6/30/22), phí phụ huynh / người giám hộ là 10 đô la mỗi người, giáo viên / nhân viên là 10 đô la mỗi người, và học sinh là 5 đô la mỗi người.

Thanh toán trực tuyến
Tham gia DHMS PTSA trực tuyến. Xin lưu ý rằng PTSA chấp nhận thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng thông qua PayPal (với tùy chọn nhà tài trợ trả phí xử lý để giúp hỗ trợ PTSA của chúng tôi).

Thanh toán qua thư
Bạn cũng có thể tham gia PTSA bằng cách hoàn thành Mẫu thành viên DHMS PTSA và gửi bằng tiền mặt hoặc séc của bạn được thanh toán cho “DHMS PTSA” đến DHMS PTSA, 4100 Vacation Lane, Arlington, VA 22207.