Bản tin Phoenix Post

DHMS PTSA gửi bản tin email hàng tuần, DHMS PTSA Phoenix Post, mỗi sáng Thứ Hai trong năm học, trong đó có các ngày quan trọng quảng cáo các tin tức và thông báo quan trọng của PTSA. Để đăng ký thông tin liên lạc DHMS PTSA, bạn có thể:

  • Nhấp chuột ở đây để đăng ký Phoenix Post và thông tin liên lạc từ DHMS PTSA!
  • Nhấp vào hộp để được thêm vào danh sách liên lạc PTSA khi bạn tham gia DHMS PTSA.
  • Chọn tham gia qua ParentVUE bằng cách nhấp vào hộp để được thêm vào Thư mục PTSA. Bạn sẽ được thêm vào danh sách liên lạc DHMS PTSA trong lần cập nhật tiếp theo. Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ lúc nào.

DHMS PTSA Phoenix Post 2022-2023:

Kho lưu trữ của Phoenix Post:
2021-2022