Các cuộc họp

Hãy theo dõi lịch trình Cuộc họp DHMS PTSA 2022-23! Các cuộc họp của Tổng thành viên DHMS PTSA thường được tổ chức vào Thứ Ba thứ hai của mỗi tháng lúc 7:00 tối (trừ khi có ghi chú khác). Biên bản cuộc họp sẽ được đăng sau khi được Hội đồng thành viên DHMS PTSA chấp thuận.

Ngày Phút
Tháng Chín 2022 - Trình bày cuộc họp Sắp ra mắt ...
2022 Tháng Mười
Tháng Mười Một 2022
2022 Tháng Mười Hai
2023 Tháng Giêng
2023 Tháng Hai
tháng 2023
Tháng Tư 2023
2023 Tháng Năm
Tháng Sáu 2023

tài liệu lưu trữ
2021-2022
2020-2021
2019-2020