Các cuộc họp

Các cuộc họp của Tổng thành viên PTSA cho năm học 2021-22 nói chung sẽ được tổ chức vào Thứ Ba thứ hai của mỗi tháng lúc 7:00 tối (trừ khi có ghi chú khác bên dưới).

Ngày họp Chương trình nghị sự và Biên bản Vật liệu khác
Tháng Chín 21, 2021 Lịch trình sự kiện | Phút
19 Tháng Mười
Tháng XNUMX (TBD)
15, Tháng 2021, XNUMX
15 Tháng Ba, 2021
17 Tháng Năm, 2021
Tháng Sáu 14, 2021

Lưu trữ 2020-21