Tình Nguyện

Để tình nguyện trong một trường học, bạn phải hoàn thành Ứng dụng tình nguyện viên APS.

Tình nguyện viên Thư viện
Bạn muốn làm tình nguyện viên trong Thư viện DHMS? Vui lòng hoàn thành Ứng dụng tình nguyện viên APS và sau đó đăng ký trong nhiều giờ nhấn vào đây.. Chúng tôi chào đón các tình nguyện viên vài giờ mỗi ngày. Hiện tại, chúng tôi có giờ làm việc vào buổi sáng, nhưng nếu những giờ này không phù hợp với bạn, vui lòng gửi email cho cô Tsai tại audrey.tsai@apsva.us để xem liệu thời gian khác có thể đáp ứng được không.