Tình Nguyện

Để làm tình nguyện viên tại trường trung học Dorothy Hamm, bạn phải hoàn thành Ứng dụng tình nguyện viên APS.

Tình nguyện viên Thư viện
Thư viện DHMS chào đón các tình nguyện viên vài giờ mỗi ngày trong năm học. Xin vui lòng gửi email Cô Tsai với bất kỳ câu hỏi nào và để biết thêm thông tin.

Tình nguyện viên PTSA
DHMS PTSA rất biết ơn sự hỗ trợ của các tình nguyện viên là phụ huynh để tổ chức các chương trình và sự kiện của trường trong suốt cả năm! Xin vui lòng liên hệ President@dhmsptsa.org nếu bạn muốn tham gia.