Sách điện tử và tạp chí điện tử

Chúng tôi có hàng nghìn sách điện tử và sách nói điện tử để bạn xem. Vui lòng làm theo các hướng dẫn sau hoặc xem các video dưới đây để truy cập sách trực tuyến của thư viện.

Khám phá định mệnh

MackinVIA

Tạp chí điện tử

Chúng tôi sử dụng dịch vụ tạp chí trực tuyến có tên là Flipster. Học sinh nên tải xuống ứng dụng Flipster từ danh mục ứng dụng. Tên người dùng và mật khẩu có sẵn Khóa học DHMS Library Canvas. Bạn cũng có thể gửi cho cô Shanker một tin nhắn qua Canvas hoặc gửi email cho cô ấy.