Giờ học và lịch trình chuông

Giờ học
Ngày thường: 7:50 sáng đến 2:24 chiều
Ngày phát hành sớm: 7:50 sáng đến 11:54 chiều

Lịch chuông không thể được đăng trên trang web DHMS, nhưng chúng sẽ được đăng trong khóa học Canvas cấp lớp của học sinh của bạn. Các khóa học này được gọi là:

  • Lớp 6: Lớp DHMS năm 2028
  • Lớp 7: Lớp DHMS năm 2027
  • Lớp 8: Lớp DHMS năm 2026

Lịch biểu khối (Ngày A / B / C)

Lịch năm học của APS