Đăng ký Phoenix Post

DHMS PTSA sẽ gửi các bản cập nhật và thông tin quan trọng qua bản tin email hàng tuần, Bài Phượng Hoàng. Để đăng ký, soạn tin PHOENIXPOST gửi 22828. Bạn cũng có thể đăng ký danh sách email DHMS PTSA trực tuyến ngay hôm nay bằng cách sử dụng DHMS PTSA EZ Form! Nếu bạn chọn CÓ HƯỚNG DẪN PTA trên Parent Vue, bạn sẽ tự động được thêm sau đó vào danh sách email DHMS PTSA. Bạn luôn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào.