Giáo viên thứ ba

Bạn có một giáo viên tuyệt vời? Điền vào biểu mẫu này để cho chúng tôi biết! Học sinh có thể chia sẻ tên của họ và trải nghiệm học tập tích cực mà họ đã có với giáo viên của họ. Những đề cử này sẽ được xem xét mỗi tuần để xác định Giáo viên của chúng tôi Thứ Ba. Một thông báo sẽ được đưa ra trên toàn Cộng đồng Dorothy Hamm của chúng tôi.