Công nghệ tại DHMS

2021-22 Thông điệp trở lại trường học từ cô Leon, Điều phối viên Công nghệ Giảng dạy DHMS

 

Biểu mẫu yêu cầu trợ giúp kỹ thuật dành cho sinh viên

Trung tâm cuộc gọi kỹ thuật

Hỗ trợ công nghệ

Dành cho gia đình

 

Trường trung học Hướng dẫn công nghệ

Thiết bị bị hỏng